Sự kiện tại F.studio.

TIÊU ĐIỂM

iMessage

iMessage – Khám phá tin nhắn kiểu mới cùng với iPhone

Từ ngày 01/06/2018 đến 30/06/2018

Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Hôm Nay

Reset

Thứ Hai 23

Thứ Ba 24

Thứ Tư 25

Thứ Năm 26

Thứ Sáu 27

Thứ Bảy 28

Chủ Nhật 29

Thứ Hai 30

Thứ Ba 31

Thứ Tư 1

Thứ Năm 2

Thứ Sáu 3

Thứ Bảy 4

Chủ Nhật 5

Không có sự kiện,chương trình nào diễn ra ngày hôm nay.

Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018

 • Giới thiệu về iPad - iPad Pro

  Ứng dụng các tính nắng

  Giới thiệu về iPad - iPad Pro

  Ngày 18/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 20/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 25/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 27/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 31/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018

 • Giới thiệu Apple Watch 2018

  Ứng dụng các tính nắng

  Giới thiệu Apple Watch 2018

  Ngày 16/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 21/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 23/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 26/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 28/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 30/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

 • Cài đặt và sử dụng Apple TV

  Ứng dụng các tính nắng

  Cài đặt và sử dụng Apple TV

  Ngày 12/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 15/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 22/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 22/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 25/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 25/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018

 • Macbook - Sử dụng thật đơn giản

  Ứng dụng các tính nắng

  Macbook - Sử dụng thật đơn giản

  Ngày 16/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 17/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 23/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 24/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 26/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 30/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

 • Note mọi thứ thật dễ dàng

  Ứng dụng các tính nắng

  Note mọi thứ thật dễ dàng

  Ngày 05/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 06/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 07/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 12/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 13/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 14/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 20/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 21/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 23/06/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 27/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 29/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 01/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

 • Apple ID và iCloud

  Ứng dụng các tính nắng

  Apple ID và iCloud

  Ngày 04/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 07/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 10/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 11/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 14/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 15/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 17/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 18/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 21/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 22/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 24/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 28/06/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 28/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 29/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 01/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 01/06/2018 đến 30/06/2018

 • iMessage – Khám phá tin nhắn kiểu mới cùng với iPhone

  Ngày 06/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 10/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 11/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 12/05/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 12/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 13/05/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 13/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 17/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 18/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/05/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 19/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 20/05/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 20/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 24/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 25/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 26/05/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 26/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 27/05/2018 từ 17:30 - 18:30

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 31/05/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 04/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 05/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 09/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 11/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 16/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 18/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 23/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 26/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 30/06/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

Từ 16/07/2018 đến 31/07/2018

 • Photo - Chụp hình ảo diệu cùng với iPhone

  Ngày 17/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 18/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 20/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 21/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 22/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 22/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 24/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 25/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 27/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 28/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 29/07/2018 từ 10:00 - 11:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 29/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

  Ngày 31/07/2018 từ 16:00 - 17:00

  Cửa hàng F.Studio by FPT 121 Lê Lợi

CHƯƠNG TRÌNH

Apple - Khám phá tính năng

Bạn muốn tìm hiểu các tính năng trên chiếc iPhone, iPad, Macbook, Watch,...? Các buổi sự kiện tại Fstudio by FPT sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hướng dẫn bạn có những thông tin bổ ích, và tối ưu sử dụng sản phẩm của mình.

Xem chi tiết

Giải trí và thư giãn

Fstudio by FPT mở ra sự kiện hướng dẫn khách hàng sử dụng chiếc iPhone, iPad, Macbook,.. của mình để giải trí và thư giãn, giúp quý khách hài lòng hơn nữa về sản phẩm đang sử dụng.

Xem chi tiết

Copyright 2007 - 2018 Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT. GPĐKKD số 0311609355 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 08/03/2012. GP số 48/GP-TTĐT do sở TTTT TP HCM cấp ngày 02/07/2018. Người quản lý nội dung: Vũ Đức Hải

Apple, the Apple logo are trademark of Apple inc, registered in the US, and other countries