Workshop
Giới thiệu về lớp học
Chuỗi sản phẩm Iphone qua các thời kì

Chi tiết sự kiện diễn ra hằng năm để tôn vinh sản phẩm và cùng đọc lại một số thống kê thú vị của các đời sản phẩm

Thời gian: 09:30 - 11:00, Thứ Bảy, 31/12/2022